A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Полтавська Районна Державна Адміністрація
Полтавська область, Полтавський район

Регламент роботи

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                 Розпорядження голови Полтавської                                              районної державної адміністрації

                                                  04.06.2020  № 113

РЕГЛАМЕНТ

Полтавської районної державної адміністрації Полтавської області

Загальні положення

         1. Регламент Полтавської районної державної адміністрації (далі – Регламент) регулює організаційні та процедурні питання діяльності Полтавської районної державної адміністрації (далі – райдержадміністрація).

         2. Розгляд в райдержадміністрації питань, що належать до її компетенції, зокрема щодо делегованих районною радою повноважень, провадиться головою, першим заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації, апаратом райдержадміністрації,  управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, а також консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, службами і комісіями, утвореними головою райдержадміністрації.

         3. Робота райдержадміністрації, її апарату та структурних підрозділів є відкритою і гласною, за винятком розгляду питань, які становлять державну таємницю або належать до службової інформації.

        Райдержадміністрація інформує громадськість про свою діяльність, залучає громадян до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що належать до її компетенції.

        Висвітлення діяльності райдержадміністрації здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.

          4. Розподіл обов’язків між посадовими особами райдержадміністрації проводить голова райдержадміністрації не пізніше одного місяця з дня призначення його на посаду з визначенням:

           повноважень і функцій посадової особи;

           управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації (далі – структурні підрозділи райдержадміністрації), діяльність яких контролюватиметься відповідною посадовою особою;

            підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління райдержадміністрації, щодо яких посадова особа забезпечує реалізацію відповідно до законодавства державної політики;

            порядку заміщення виконання повноважень голови райдержадміністрації,  його першого заступника, керівника апарату райдержадміністрації у разі їх відсутності.

           5. Положення про структурні підрозділи райдержадміністрації із статусом юридичних осіб  публічного права розробляються керівниками цих підрозділів, погоджуються із першим заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), а також з  юридичною службою апарату райдержадміністрації і затверджуються розпорядженням голови  райдержадміністрації.

          Положення про структурні підрозділи райдержадміністрації  без статусу    юридичних осіб публічного права розробляються керівниками цих підрозділів, погоджуються із  першим заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), а також  з  юридичною службою апарату райдержадміністрації і затверджуються розпорядженням голови  райдержадміністрації.

        Положення про апарат райдержадміністрації розробляється юридичною службою апарату райдержадміністрації, погоджується із керівником апарату райдержадміністрації і затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.

                  Планування роботи місцевої держадміністрації

            6. Робота райдержадміністрації проводиться за перспективними (річними), поточними (квартальними)  планами, які затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації;

планом основних заходів за участі керівництва райдержадміністрації на тиждень;

планами роботи структурних підрозділів райдержадміністрації на квартал, а у разі потреби – на рік.     

         7. Планування роботи райдержадміністрації здійснюється з метою створення умов для послідовної та узгодженої діяльності її апарату та структурних підрозділів.

          8. Формування планів роботи райдержадміністрації здійснюється її апаратом за пропозиціями структурних підрозділів райдержадміністрації, погодженими із першим заступником голови райдержадміністрації, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).

          Планування роботи місцевої держадміністрації з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється з урахуванням статті 7 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

           9. Плани роботи райдержадміністрації передбачають заходи, спрямовані   на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України та Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня (далі – акти законодавства), доручень Президента України, Прем’єр-міністра України, державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, здійснення  інших визначених законами, а також делегованих районною радою  повноважень та забезпечення реалізації державної політики.

         До планів роботи райдержадміністрації включаються:

         актуальні питання, пов’язані із здійсненням заходів із соціально-економічного розвитку території або окремих її адміністративно-територіальних одиниць, функціонуванням галузей господарського комплексу та розв’язанням проблем у соціальній сфері, поліпшенням діяльності місцевих органів виконавчої влади, їх взаємодією з органами місцевого самоврядування, які потребують розгляду на засіданні колегії, нараді у голови райдержадміністрації, першого заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації та вжиття додаткових заходів;

        перелік актів законодавства, розпоряджень голови райдержадміністрації, хід виконання яких розглядатиметься в порядку контролю;

        основні  організаційно-масові  заходи,  проведення яких забезпечується

 райдержадміністрацією або за її участю.

        Плани повинні містити питання щодо:

        підбиття підсумків діяльності райдержадміністрації відповідно за рік, квартал із визначенням основних напрямів подальшої роботи;

        діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації з виконання актів законодавства, розпоряджень голови райдержадміністрації.

       Підготовка до розгляду діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації, як правило, передбачає проведення комплексної або цільової перевірки стану справ на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

       У планах роботи райдержадміністрації визначаються конкретні структурні підрозділи або посадові особи, відповідальні за здійснення запланованих заходів, а також строки їх здійснення.

       10. Додаткові (позапланові) питання включаються до затвердженого плану роботи райдержадміністрації за рішенням голови райдержадміністрації.

        Питання виключається з плану роботи райдержадміністрації за рішенням голови на підставі доповідної записки першого заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).

         11.Робота структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації проводиться за квартальними і місячними планами, що затверджуються  першим заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків). Порядок планування роботи структурних підрозділів апарату райдержадміністрації встановлює керівник апарату райдержадміністрації.

        Формування планів роботи структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації і його структурних підрозділів здійснюється з урахуванням положень пункту 9 Регламенту.

        12. Додаткові (позапланові) питання включаються до плану роботи структурного підрозділу та апарату райдержадміністрації і виключаються з нього за рішенням першого заступника голови,  керівника апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків) на підставі доповідної записки керівника структурного підрозділу або апарату райдержадміністрації.       

13. Контроль за виконанням планів роботи райдержадміністрації, апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації здійснюється  першим заступником голови,  керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).

         14.Підготовка звітності райдержадміністрації, передбаченої                  статтею 30 і 33 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, проводиться її апаратом на основі звітів структурних підрозділів райдержадміністрації, у тому числі структурних підрозділів її апарату, затверджених першим заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).

           Зміст звітності за  квартал і рік визначається питаннями, що вирішуються райдержадміністрацією та її структурними підрозділами.

           Звіт про результати діяльності райдержадміністрації розміщується на   веб-сторінці райдержадміністрації та у місцевих засобах масової інформації.

                          Організація роботи апарату райдержадміністрації

          15.Апарат райдержадміністрації відповідно до покладених на нього завдань:

         опрацьовує документи, що надходять до райдержадміністрації, готує до них аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проекти доручень голови райдержадміністрації, першого заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації;

       здійснює опрацювання проектів розпоряджень;

       розробляє за дорученням голови райдержадміністрації проекти розпоряджень з організаційних та кадрових питань;

        здійснює контроль за виконанням  та перевіряє за дорученням голови райдержадміністрації  виконання актів законодавства, доручень Президента України, Кабінету Міністрів України,  актів міністерств, інших центральних органів виконавчої  влади, розпоряджень і доручень  голови облдержадміністрації і райдержадміністрації  та за станом роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад структурними підрозділами райдержадміністрації, здійснює контроль за своєчасним поданням інформаційних та інших матеріалів з питань виконання; здійснює аналіз причин порушення строків виконання документів; вивчає та узагальнює досвід роботи зазначених органів, розробляє пропозиції щодо удосконалення їх діяльності

             за дорученням голови райдержадміністрації проводить аналіз роботи органів місцевого самоврядування у межах повноважень і в порядку, визначених законодавством, надає методичну та іншу практичну допомогу з удосконалення організації їх роботи, готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій;

       здійснює правове забезпечення діяльності райдержадміністрації, надає методичну та іншу практичну допомогу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами райдержадміністрації;

       готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних і кадрових питань, що розглядаються головою райдержадміністрації;

      проводить разом із структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади аналіз соціально-економічного і суспільно-політичного становища на відповідній території, розробляє та вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо його поліпшення;

       організовує роботу із забезпечення доступу до публічної інформації порядку, визначеному Законом України «Про доступ до публічної інформації», іншими нормативно-правовими актами у цій сфері та відповідними розпорядженнями голови райдержадміністрації;

       опрацьовує, в межах повноважень, запити на публічну інформацію, які надходять на адресу райдержадміністрації: здійснює попередній розгляд; реєстрацію; відправляє на розгляд керівництву райдержадміністрації для накладання резолюції; доводить до відома виконавців (розпорядників інформації); контролює: повноту, строки виконання, погоджує відповідь на запит, яку надає розпорядник публічної інформації, та остаточне закриття. Відповідальними виконавцями запиту переважно визначаються керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, які є розпорядниками інформації або до сфери компетенції яких віднесено (може бути віднесено) інформування з питань, які порушені у запиті. Керівники підрозділів райдержадміністрації та безпосередні виконавці згідно з чинним законодавством несуть відповідальність за надання на запит недостовірної/неповної інформації, з порушенням встановлених строків або інших вимог закону в сфері доступу до публічної інформації. Контроль за виконанням запитів, що надходять до райдержадміністрації та в подальшому класифікуються повністю/в окремій частині, як звичайне листування (звернення, направлення за належністю), покладається на виконавця, визначеного резолюцією керівництва райдержадміністрації з обов’язковим інформуванням як запитувача, так і відповідальної особи з питань доступу до публічної інформації про  остаточне закриття запиту.

        забезпечує  адміністрування Державного реєстру виборців в межах району;

       здійснює матеріально-технічне і господарсько-побутове забезпечення діяльності райдержадміністрації;

       забезпечує дотримання режиму роботи в адміністративному будинку, у якому розміщена райдержадміністрація, забезпечує організацію приймання-передачі інформації засобами електронного зв’язку відповідно до вимог законодавства, належний протипожежний стан у приміщеннях, в яких розміщена райдержадміністрація та дотримання правил охорони праці;

       провадить діяльність, пов’язану з державною таємницею, організовує та здійснює заходи щодо забезпечення режиму секретності в райдержадміністрації відповідно до вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці;

        здійснює заходи з мобілізаційної підготовки та оборонної роботи;

         забезпечує спільно з структурними підрозділами райдержадміністрації  висвітлення діяльності райдержадміністрації;

     виконує відповідно до Регламенту інші функції.

          15. Апарат райдержадміністрації очолює керівник, призначається на посаду головою райдержадміністрації в порядку передбаченому законодавством про державну службу;

          У разі тимчасової відсутності керівника апарату його обовязки виконує керівник самостійного структурного підрозділу апарату райдержадміністрації відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації;

          16. Апарат райдержадміністрації у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє зі структурними підрозділами райдержадміністрації,  а також із облдержадміністрацією, Офісом Президента України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, територіальними органами центральних органів виконавчої влади,  з виконавчими органами рад.

         17.Організація роботи апарату райдержадміністрації здійснюється відповідно до Регламенту та положення про її апарат, що затверджуються головою райдержадміністрації.

                                            Кадрова робота

        18. Кадрова робота в райдержадміністрації спрямовується на комплексне   вирішення питань щодо комплектування місцевих органів виконавчої влади висококваліфікованими і компетентними працівниками.

        19. Організація роботи з персоналом  в апараті  райдержадміністрації та її структурних підрозділах без статусу юридичних осіб публічного права здійснюється за затвердженим керівником апарату райдержадміністрації річним планом, який передбачає здійснення заходів з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також з інших питань управліня персоналом.

Організація роботи  з управління персоналом у структурних підрозділах райдержадміністрації із статусом юридичних осіб публічного права здійснюється за затвердженим керівником такого підрозділу річним планом, який передбачає здійснення заходів з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також з інших питань управління персоналом.

         20. Організацію  роботи з персоналом в апараті райдержадміністрації здійснює  сектор управління персоналом, організаційнох, інформаційної діяльності, цифрового розвитку та захисту персональних даних  апарату райдержадміністрації,  у структурних підрозділах райдержадміністрації    виконання роботи з персоналом  покладається за рішенням їх керівників на одного з  працівників.

          Робота з персоналом в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації  проводиться відкрито і спрямовується на всебічне вивчення та врахування можливостей працівників, найбільш повне застосування їх здібностей, розвиток ініціативності, створення атмосфери заінтересованості у професійному зростанні.

        21. Прийняття на державну службу до райдерж адміністрації  та звільнення з державної служби здійснюється в порядку, встановленому законодавством про державну службу.

       22. На посади, передбачені номенклатурою посад працівників, що повинні мати допуск до роботи з таємними документами, можуть бути призначені лише особи, яким в установленому порядку оформлено допуск до державної таємниці.

        23. Прийняття працівників на роботу до райдержадміністрації на посади, що не віднесені до категорії посад державних службовців  та звільнення їх з роботи здійснюється відповідно до законодавства про працю.

       24. Для визначення якості виконання поставлених завдань, а також з метою прийняття рішення щодо преміювання, планування кар’єри державних службовців, виявлення потреби у професійному навчанні результати їх службової діяльності щороку підлягають оцінюванню в порядку, встановленому законодавством про державну службу.

        25. Райдержадміністрація розглядає і вносить в установленому порядку пропозиції щодо нагородження державними нагородами, нагородами Кабінету Міністрів України та заохочує працівників апарату і структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління.

         26.На кожного прийнятого на роботу до райдержадміністрації працівника оформляється особова справа.

          27. Відповідальність за реалізацію державної політики з питань управління персоналом в апараті райдержадміністрації та її структурних підрозділах, добір персоналу, планування та організацію заходів з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення несе сектор управління персоналом, організаційнох, інформаційної діяльності, цифрового розвитку та захисту персональних даних  апарату райдержадміністрації.

               Організація роботи з документами та контролю за їх виконанням

        28. Організація роботи з документами в райдержадміністрації здійснюється в порядку, передбаченому  Інструкцією  з документування управлінської діяльності в Полтавській  районній державній  адміністрації, що розроблена відповідно до постанови Кабінету Міністрів Україн  від 17  січня 2018 р.№ 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності» ( зі змінами).

        Інструкція з документування управлінської діяльності Полтавської   райдержадміністрації затверджується головою райдержадміністрації.

        Організація роботи з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 № 736 «Про затвердження типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв  інформації, що містять службову інформацію» та Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію в райдержадміністрації, затвердженої розпорядженням голови райдержадміністрації.

 Дотримання в райдержадміністрації єдиного порядку документування управлінської діяльності та роботи з документами незалежно від форми їх створення забезпечується сектором документообігу та контролю апарату райдержадміністрації.

          29.Відповідальність за організацію виконання документів несуть голова, перший заступник голови,  керівник апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків) та керівники  структурних підрозділів райдержадміністрації та апарату райдержадміністрації.

          30.Контроль за виконанням документів здійснюється стосовно зареєстрованих документів, в яких встановлено завдання або які містять питання, що потребують вирішення.

            Обов’язковому контролю підлягає виконання завдань, визначених актами законодавства, актами та дорученнями Президента України, Прем’єр-міністра України, Кабінету Міністрів України, актами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, інших управлінських рішень, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності», розпорядженнями та дорученнями голови облдержадміністрації, розпорядженнями та дорученнями голови райдержадміністрації  розгляд звернень комітетів   Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад.

Контроль за виконанням завдань, визначених актами законодавства, актами та дорученнями Президента України, Прем’єр-міністра України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями та дорученнями голови облдержадміністрації, а також за розглядом звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад, звернень громадян  та здійснення моніторингу стану виконання управлінських рішень та контролю за відповідністю їх виконання поставленому завданню покладається на сектор документообігу та контролю апарату райдержадміністрації.

             31. Для здійснення контролю за виконанням актів законодавства, доручень Президента України, Прем’єр-міністра України, Кабінету Міністрів  України, розпоряджень голови облдержадміністрації, райдержадміністрації розробляється, у разі потреби план контролю, в якому визначаються проміжні контрольні строки виконання завдань; структурні підрозділи райдержадміністрації, що відповідають за організацію виконання окремих завдань; структурний підрозділ, який забезпечує координацію роботи з організації і контролю за виконанням у цілому. План контролю затверджує голова райдержадміністрації, перший заступник голови райдержадміністрації  або керівник апарату райдержадміністрації.

         32. Контроль за виконанням актів законодавства, доручень Президента України, Прем’єр-міністра України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови облдержадміністрації, голови райдержадміністрації, розглядом звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад здійснюється шляхом:

       аналізу і узагальнення у визначені строки письмової інформації про стан виконання документів у цілому або окремих встановлених ними завдань, що надходить від виконавців;

      систематичного аналізу статистичних та інших даних, що характеризують стан виконання документів;

      проведення періодичної комплексної або цільової перевірки організації і стану виконання завдань безпосередньо на місцях;

      розгляду питань діяльності (заслуховування звіту) виконавців на засіданнях колегії, нарадах у голови райдержадміністрації, першого заступника голови, заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).

        33. Аналітичні та інформаційні матеріали щодо стану виконання документів у цілому або окремих передбачених ними завдань у разі встановлення  проміжних контрольних строків подаються голові райдержадміністрації або першому заступнику, заступнику голови, керівнику апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків)  не    пізніше,     ніж   за 10 днів до закінчення строку, визначеного актом законодавства, дорученням Президента України, Прем’єр-міністра України, Кабінету Міністрів України,  розпорядженням голови облдержадміністрації, голови райдержадміністрації або планом контролю.

        За результатами розгляду матеріалів, що містять відомості про можливий зрив своєчасного чи у повному обсязі виконання документа у цілому або передбаченого ним окремого завдання, голова райдержадміністрації, перший заступник голови, керівник апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків) дає доручення виконавцям вжити додаткових заходів для усунення причини.

       34. Інформацію (звіт) про стан виконання документів, що подається відповідно Кабінету Міністрів України, іншим органам виконавчої влади вищого рівня, підписує голова райдержадміністрації.

        Зняття з контролю виконання документа проводиться на підставі письмового звіту керівника відповідного органу або іншого документа, що підтверджує його виконання, за письмовою згодою голови райдержадміністрації або першого заступника голови, керівника  апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).

                              Організація розгляду звернень громадян та проведення особистого прийому громадян

       35.Райдержадміністрація організовує в установленому порядку розгляд звернень громадян — пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг. Організація розгляду звернень громадян, у тому числі ведення діловодства та проведення особистого прийому громадян, покладається на  сектор документообігу та контролю апарату райдержадміністрації.

        Діловодство за зверненнями громадян ведеться відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348 (зі змінами).

       36.Порушені у зверненнях громадян питання розглядаються головою райдержадміністрації або першим заступником, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), керівником відповідного структурного підрозділу  райдержадміністрації. Відповіді на звернення громадян готують структурні підрозділи райдержадміністрації або її апарат.

       37. Особистий прийом громадян проводить голова райдержадміністрації, перший заступник голови, керівник апарату, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації згідно з графіком, який затверджується головою райдержадміністрації та оприлюднюється у засобах   масової інформації.

      Графік особистого прийому громадян повинен містити інформацію про місце проведення, дні і години прийому.

     Виїзні прийоми громадян посадовими особами райдержадміністрації проводяться відповідно до графіка, затвердженого головою райдержадміністрації.

     Сектор документообігу та контролю апарату апарату райдержадміністрації аналізує щоквартальну роботу з розгляду таких звернень, узагальнює пропозиції, що містяться в них, розробляє рекомендації, спрямовані на усунення причин виникнення обґрунтованих скарг і зауважень громадян, контролює вирішення порушених у них питань.

     Розгляд звернень громадян щодо надання безоплатної первинної правової допомоги, організація особитого прийому таких громадян здійснюється відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу».

          Організація правового забезпечення діяльності райдержадміністрації

      38. Правове забезпечення діяльності райдержадміністрації, а також надання методичної та іншої практичної допомоги з правових питань здійснює юридична служба (далі–головний спеціаліст – юрисконсульт відділу фінансово-господарського забезпечення та правової роботи апарату райдержадміністрації).

       Головний спеціаліст – юрисконсульт відділу фінансово-господарського забезпечення та правової роботи апарату райдержадміністрації з питань правового забезпечення діяльності райдержадміністрації підпорядковується її голові, а з питань організації роботи апарату райдержадміністрації – керівнику апарату райдержадміністрації.

      39.У своїй діяльності головний спеціаліст – юрисконсульт відділу фінансово-господарського забезпечення та правової роботи апарату райдержадміністрації  керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації та райдержадміністрації.

     40. Основними завданнями юридичної служби  є:

        правове забезпечення діяльності райдержадміністрації;

        організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування і неухильне додержання вимог актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами райдержадміністрації;

         підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань застосування законодавства.

      41. Головний спеціаліст – юрисконсульт відділу фінансово-господарського забезпечення та правової роботи апарату райдержадміністрації відповідно до покладених на нього завдань:

      забезпечує відповідність законодавству проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, рішень колегії, а також інших актів райдержадміністрації;

      проводить правову експертизу проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, наказів керівника апарату райдержадміністрації, готує висновки правової експертизи у разі їх невідповідності актам законодавства та/або подає пропозиції щодо приведення таких проектів у відповідність з вимогами законодавства;

       визначає, які розпорядження голови райдержадміністрації є нормативно-правовими актами і підлягають державній реєстрації в органах юстиції;

       надає методичну допомогу працівникам апарату райдержадміністрації та керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації щодо правильного застосування норм законодавства під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків;

     представляє інтереси райдержадміністрації в судах та інших державних органах під час розгляду правових питань або спорів;

     виконує інші функції з правового забезпечення діяльності райдержадміністрації відповідно до Регламенту та посадових обов’язків головного спеціаліста – юрисконсульта відділу фінансово-господарського забезпечення та правової роботи апарату райдержадміністрації.

         42. Головний спеціаліст – юрисконсульт відділу фінансово-господарського забезпечення та правової роботи апарату райдержадміністрації:

     несе персональну відповідальність за виконання покладених на на нього завдань;

    бере участь у нарадах і засіданнях, що проводяться в райдержадміністрації;

    виконує інші передбачені законодавством функції.

                     Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби і комісії райдержадміністрації

 

      43. Для сприяння здійсненню повноважень райдержадміністрації голова райдержадміністрації утворює консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи (ради, колегії, робочі групи тощо), служби та комісії. Завдання, функції та персональний  склад  таких органів визначає голова райдержадміністрації.

      Засідання консультативно-дорадчих органів не пізніше ніж протягом   5 (п’яти) робочих днів, починаючи з наступного дня після проведення засідання, оформлюються протоколом, який формує їх секретар/відповідальна особа та підписуються головуючим і секретарем/відповідальною особою.

У протоколі зазначаються прізвища та ініціали посадових осіб, які брали участь в нараді, питання, що розглядалися, і прийняті за результатами розгляду рішення.

Протоколи засідань консультативно-дорадчих органів зберігаються у тому ж структурному підрозділі райдержадміністрації, який був ініціатором його скликання.

      З метою забезпечення участі громадян в управлінні державними справами при райдержадміністрації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» (зі змінами) утворюється Громадська рада.

      Рішення зазначених органів оформляються протоколами.

     44. Для узгодженого розгляду питань, що належать до компетенції райдержадміністрації, обговорення найважливіших напрямів її діяльності може утворюватися колегія райдержадміністрації (далі – колегія) у складі голови райдержадміністрації (голова колегії), першого заступника голови,  керівника апарату та керівників структурних підрозділів райдержадміністрації.

     45. До складу колегії можуть входити, за згодою, керівники територіальних органів центральних органів виконавчої влади та посадові особи органів місцевого самоврядування.

         До складу колегії можуть бути включені за пропозицією громадських організацій, підприємств, установ та організацій їх представники.

     46. Засідання колегії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини загальної кількості її членів.

        Засідання колегії проводяться відповідно до плану роботи райдержадміністрації, позачергові – у міру необхідності.

    47. Рішення колегії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

        В окремих випадках за рішенням головуючого може бути застосована процедура таємного голосування.

        Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного розпорядження або доручення голови райдержадміністрації.

Рішення колегії з організаційних, процедурних і контрольних питань вносяться до протоколу засідання (без видання розпорядження).

Засідання колегії  оформляється протоколом, який формує відповідальний працівник відділу документообігу та контролю  апарату райдержадміністрації не пізніше, ніж протягом 5 (п’яти) робочих днів, починаючи з наступного дня  після проведення засідання.

Протокол підписує голова райдержадміністрації – голова колегії (або головуючий на засіданні) та відповідальний працівник сектору документообігу та контролю апарату райдержадміністрації.

Після підпису головою райдержадміністрації – головою колегії протокол є підставою для видання ним відповідного розпорядження або надання доручення (у разі необхідності).

     48. Сектор управління персоналом, організаційної, інформаційної діяльності, цифрового розвитку та захисту персональних даних апарату  райдержадміністрації здійснює організаційне забезпечення засідань колегії, сектор документообігу та контролю апарату райдержадміністрації -  стенографування (технічний запис).

     49. У своїй роботі колегія керується Типовим  положенням про колегію центрального органу виконавчої влади, іншого центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 р. № 1569 ( зі змінами), Положенням про колегію райдержадміністрації та цим Регламентом.

                                    Порядок підготовки та проведення нарад

      50. Голова, перший заступник голови, керівник апарату райдержадміністрації, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації проводять наради з метою оперативного розгляду та вирішення питань, що належать до їх компетенції.

      План проведення наради затверджує відповідна посадова особа.

     Організація проведення нарад у голови райдержадміністрації покладається на апарат та відповідні стрктурні підрозділи  райдержадміністрації  відповідно до Порядку підготовки щотижневих нарад у голови райдержадміністрації, затвердженого головою  райдержадміністрації.

    Організація проведення нарад  у першого заступника голови  покладається на відповідні структурні підрозділи райдержадміністрації.

    Організація проведення нарад  у керівника апарату райдержадміністрації покладається на апарат райдержадміністрації.

          51. Порядок денний, аналітичні довідки про стан справ та обґрунтування причини внесення питання на розгляд надсилаються учасникам наради завчасно, а з додаткових (позапланових) питань – подаються у день проведення наради.

         52. Прийняті на нарадах рішення оформляються протоколами не пізніше, ніж у триденний строк. У протоколі зазначаються прізвища та ініціали посадових осіб, які брали участь в нараді, питання, що розглядалися, і прийняті за результатами розгляду рішення.

Протокол наради підписує головуючий.

Протоколи нарад у першого заступника голови райдержадміністрації  оформляє відповідальна особа структурного підрозділу райдержадміністрації чи територіального органу центрального органу виконавчої влади за ініціативою якого проводиться нарада.

Протоколи нарад у першого заступника голови райдержадміністрації та документи до них зберігаються у першого заступника голови райдержадміністрації.

Протоколи нарад у керівника апарату райдержадміністрації оформляє за дорученням керівника апарату - відповідальна особа структурного підрозділу апарату райдержадміністрації, за ініціативою якої проводилась нарада. Протоколи нарад зберігаються у керівника апарату райдержадміністрації.

           53. За результатами розгляду питань на нараді можуть видаватися в установленому порядку розпорядження голови або накази керівника структурного підрозділу райдержадміністрації.

    За результатами розгляду питань на нараді у першого заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків) може ініціюватися видання в установленому порядку розпорядження голови райдержадміністрації або дано доручення першого заступника голови,  керівника апарату райдержадміністрації, підготовка проектів яких відповідно до вимог покладається на профільні структурні підрозділи райдержадміністрації.

     Контроль за виконанням рішень наради (доручень)здійснюють перший заступник,  керівник апарату райдержадміністрації  або особи, на яких ними покладено ці обов»язки.  

         54. Право офіційно повідомляти засобам масової інформації про порядок денний і підсумки розгляду питань на нарадах має уповноважена головою райдержадміністрації посадова особа.

Порядок внесення та розгляду проектів розпоряджень голови  райдержадміністрації

         55. Голова райдержадміністрації на виконання актів законодавства, доручень Президента України, Прем’єр-міністра України, голови облдержадміністрації за власною ініціативою видає одноособово в межах повноважень райдержадміністрації розпорядження.

          56. Проекти розпоряджень голови райдержадміністрації (далі – проекти розпоряджень) готують структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарат, а також територіальні органи центральних органів виконавчої влади.

  1. У разі, коли розроблення проекту розпорядження доручено кільком структурним підрозділам райдержадміністрації чи її апарату або іншому органу, головним розробником є виконавець, зазначений першим.

  2. Проекти розпоряджень підлягають обов’язковому погодженню із зацікавленими  структурними підрозділами райдержадміністрації, а у разі потреби з іншими органами.

У разі, коли проект розпорядження стосується розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці або інтересів окремої територіальної  громади, такий проект надсилається відповідному органу місцевого самоврядування для розгляду і внесення пропозицій.

Головний розробник за погодженням з апаратом райдержадміністрації  визначає  зацікавлені  структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату та інші органи виходячи із змісту основних положень проекту розпорядження.

Головний розробник організовує, спрямовує і координує роботу зацікавлених  структурних підрозділів райдержадміністрації, її апарату та інших органів з розроблення проекту розпорядження, вживає вичерпних заходів для врегулювання розбіжностей у їх позиціях щодо проекту (проводить консультації, узгоджувальні наради, робочі зустрічі тощо), отримує від них інформаційно-аналітичні та інші необхідні матеріали.

Зацікавлені  структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату та інші органи за зверненням головного розробника у визначений ним строк беруть участь в опрацюванні та погодженні проекту розпорядження.

Проекти розпоряджень погоджуються шляхом їх візування керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, інших органів, першим заступником голови та керівником апарату райдержадміністрації. При цьому зазначається посада, ініціали і прізвище особи, яка візує проект розпорядження, а також дата візування.

Проекти розпоряджень райдержадміністрації, які розробляються на виконання актів законодавства та доручень Президента України, Прем’єр-міністра України, голови облдержадміністрації погоджуються не пізніше, ніж у дводенний строк після їх подання, головним розробником.

Якщо зацікавлені  структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату та інші органи не висловили своєї позиції щодо проекту розпорядження у визначений головним розробником строк, такий проект вважається погодженим без зауважень.

За результатами погодження проекту розпорядження головним розробником готується довідка про погодження проекту розпорядження (додаток 1), у якій зазначаються зацікавлені структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату, інші органи, що:

погодили проект розпорядження без зауважень;

висловили зауваження та пропозиції, враховані головним розробником;

висловили зауваження та пропозиції, не враховані головним розробником;

не висловили своєї позиції щодо проекту розпорядження.

Довідка про погодження проекту розпорядження може не готуватись у разі, коли проект розпорядження стосується кадрових, організаційних (внутрішніх) питань діяльності райдержадміністрації.

        59. Неврегульовані розбіжності у позиціях зацікавлених структурних підрозділів райдержадміністрації, її апарату та інших органів щодо проекту розпорядження оформляються головним розробником у вигляді протоколу узгодження позицій (додаток 2), який підписує керівник структурного підрозділу райдержадміністрації, її апарату, іншого органу, що є головним розробником.

        60. Головний розробник готує пояснювальну записку до проекту розпорядження (додаток 3), що повинна містити необхідні розрахунки, обґрунтування і прогнози соціально-економічних та інших результатів реалізації виданого розпорядження.

До пояснювальної записки до проекту розпорядження, у разі потреби, можуть додаватися інформаційно-довідкові матеріали (таблиці, графіки тощо).

Загальний обсяг пояснювальної записки до проекту розпорядження не повинен перевищувати чотирьох аркушів.

Пояснювальна записка до проекту розпорядження не подається до проектів розпоряджень з кадрових питань, питань внесення змін до складу комісії, робочої групи  та інших дорадчих (консультативних) органів або з інших організаційних питань.

Подання пояснювальної записки до проекту розпорядження нормативного характеру, в тому числі регуляторних актів, є обов’язковим.

  1. У разі коли проект розпорядження, що готується, тягне за собою зміни або доповнення до інших розпоряджень, такі зміни або доповнення включаються в текст проекту або подаються у вигляді проекту окремого розпорядження одночасно з основним проектом. До таких проектів розпоряджень додається порівняльна таблиця до проекту розпорядження (додаток 4), у якій зазначаються положення (норми) розпорядження, що є чинними, а також пропозиції стосовно викладення їх у новій редакції.

  2. У разі проведення публічного обговорення проекту розпорядження головний розробник вносить його разом з довідкою, в якій зазначаються особи, що були залучені до такого обговорення, його результати, а також рішення щодо врахування  пропозицій чи обґрунтування їх відхилення в цілому або частково.

       63.     Проект розпорядження із соціально-економічних питань, як правило, має вступну частину (преамбулу), в якій наводяться результати аналізу стану  справ і причини виникнення недоліків у розв’язанні відповідних проблем, визначається мета видання розпорядження.

Нормативні положення та завдання суб’єктам відносин, передбачені у проекті розпорядження, повинні бути конкретними і реальними, спрямованими на досягнення у найкоротший строк визначеної мети та містити у разі потреби перелік виконавців і строки виконання завдань.

У проекті розпорядження можуть передбачатися, у разі потреби, проміжні контрольні строки інформування райдержадміністрації про хід виконання встановлених завдань.

         Проекти розпоряджень з питань соціально-економічного розвитку відповідної території у разі потреби попередньо обговорюються на засіданнях колегії райдержадміністрації.

        64. У разі розроблення проекту розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, головний розробник проводить аналіз його регуляторного  впливу відповідно до вимог Закону України „Про засади державної регуляторної   політики у сфері господарської діяльності” за Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. № 308 (зі змінами).

Головний розробник разом з проектом розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, подає:

копію рішення територіального органу Державної регуляторної служби України про його погодження;

засвідчену копію  повідомлення про оприлюднення проекту.

      65. Підготовлений проект розпорядження підписується керівником органу,    що є головним розробником, та вноситься голові райдержадміністрації разом з документами, передбаченими пунктами 58 – 64 Регламенту.

За дорученням голови райдержадміністрації або першого заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків) опрацювання внесеного проекту розпорядження проводиться в її апараті та у разі потреби здійснюється редагування його тексту.

Строк опрацювання проекту розпорядження в апараті райдержадміністрації не повинен перевищувати 15 робочих днів. У разі потреби зазначений строк може бути продовжено на обґрунтоване прохання посадової особи апарату райдержадміністрації, що займається його опрацюванням.

          66. Усі проекти розпоряджень підлягають обов’язковій правовій експертизі  головного спеціаліста-юрисконсульта відділу фінансово-господарського забезпечення та правової роботи апарату райдержадміністрації.

У разі, коли проект розпорядження подано апарату райдержадміністрації з порушенням визначених у цьому розділі вимог, головний спеціаліст-юрисконсульт відділу фінансово-господарського забезпечення та правової роботи апарату райдержадміністрації  доповідає про це керівнику апарату райдержадміністрації, який у дводенний строк супровідним листом за своїм підписом (додаток 5) повертає головному розробникові проект розпорядження та матеріали до нього.

Головний спеціаліст-юрисконсульт відділу фінансово-господарського забезпечення та правової роботи апарату райдержадміністрації   опрацьовує поданий проект розпорядження, зокрема проводить його правову експертизу, вносить поправки, пов’язані з приведенням проекту розпорядження у відповідність з вимогами нормопроектувальної техніки, а також у разі потреби редагує проект розпорядження.

Головний спеціаліст-юрисконсульт відділу фінансово-господарського забезпечення та правової роботи апарату райдержадміністрації   під час проведення правової експертизи:

перевіряє проект розпорядження на відповідність Конституції та законам України, іншим актам законодавства;

оцінює ефективність обраного правового шляху врегулювання проблеми;

перевіряє проект розпорядження на відповідність вимогам, встановленим цим Регламентом, а також повноту погодження із зацікавленими органами.

У разі виявлення невідповідності проекту розпорядження чи його окремих положень актам законодавства головний спеціаліст-юрисконсульт відділу фінансово-господарського забезпечення та правової роботи апарату райдержадміністрації    готує зауваження до такого проекту та повертає його на доопрацювання головному розробнику з відповідними пропозиціями. У разі, коли недоліки проекту розпорядження не можуть бути усунені шляхом доопрацювання, головний спеціаліст-юрисконсульт відділу фінансово-господарського забезпечення та правової роботи апарату райдержадміністрації   готує юридичний  висновок (додаток 6).

Проект розпорядження, у тексті якого містяться посилання на нормативно-правові акти, подається для проведення правової експертизи разом з текстами зазначених актів.

  1.  Якщо під час опрацювання проекту розпорядження виявлено необхідність внесення до нього істотних змін, проект повертається для доопрацювання та повторного погодження.

  1.  Проект розпорядження з основної діяльності та адміністративно-господарських питань  візується  керівником органу  виконавчої влади, в якому  його створено, в обов’язковому порядку - керівником  сектору документообігу та контролю, першим заступником голови  райдержадміністрації, що відповідає за його підготовку, а також головним спеціалістом, що здійснює роботу з питань запобігання та протидії корупції апарату райдержадміністрації та головним спеціалістом-юрисконсультом відділу фінансово-господарського забезпечення та правової роботи апарату райдержадміністрації, керівником апарату райдержадміністрації.

Проект розпорядження з кадрових питань (особового складу) візуються завідувачем сектору управління персоналом, організаційної, інформаційної діяльності, цифрового розвитку та захисту персональних даних  апарату райдержадміністрації,  а також залежно від виду розпорядження – начальником відділу фінансово - господарського забезпечення та правової роботи апарату райдержадміністрації, головним спеціалістом з питань запобігання та протидії корупції апарату райдержадміністрації, головним спеціалістом-юрисконсультом відділу фінансово-господарської діяльності та правової роботи апарату райдержадміністрації, іншими посадовими особами, яких стосується цей документ.

Під час погодження та візування проекту розпорядження зазначається посада, ініціал імені та прізвище особи, яка візує проект розпорядження, а також дата візування.

Після завершення процедури погодження, всі проекти розпоряджень голови райдержадміністрації передаються  на погодження керівнику апарату райдержадміністрації, і лише потім- на підпис голові райдержадміністрації.

             69.  Розпорядження голови райдержадміністрації ненормативного характеру набирають чинності з моменту їх видання, якщо самими розпорядженнями не  встановлено більш пізній строк набрання чинності розпорядження голови райдержадміністрації. Розпорядження доводяться до їх виконавців та оприлюднюються.

Розпорядження з основної діяльності доводяться до відома виконавців відповідно до  Інструкції з документування управлінської діяльності в Полтавській  районній державній  адміністрації.

Розпорядження голови райдержадміністрації нормативного характеру підлягають державній реєстрації у відповідних органах юстиції згідно з Положенням про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731( зі змінами).

Розпорядження голови райдержадміністрації нормативного характеру набирають чинності з моменту їх реєстрації та офіційного оприлюднення, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк введення їх у дію.

Розпорядження голови райдержадміністрації, що стосуються прав та обов’язків громадян або мають загальний характер, підлягають оприлюдненню і набирають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк набрання чинності.

Розпорядження голови райдержадміністрації, зазначені в абзацах третьому і четвертому цього пункту, оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації».

Додатки до розпоряджень голови райдержадміністрації є невід’ємною частиною таких розпоряджень і їх підписує:

         керівник структурного підрозділу  райдержадміністрації, який є його розробником;

         перший заступник голови райдержадміністрації  – якщо розробником  розпорядження є територіальний орган центрального органу виконавчої влади.

          Розпорядження голови райдержадміністрації надсилаються зацікавленим  органам, підприємствам, установам та організаціям і посадовим особам згідно з переліком на відправку, складеним головним розробником, та оприлюднюються на веб-сторінці райдержадміністрації в установленому головою райдержадміністрації порядку.

Головний розробник забезпечує відповідно до вимог Закону України                „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” здійснення відстеження результативності прийнятого розпорядження голови райдержадміністрації.

                                        Публічне обговорення проекту розпорядження голови райдержадміністрації

            70. Проект розпорядження голови райдержадміністрації, який стосується життєвих інтересів широких верств населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці, прав, свобод і законних інтересів громадян, передбачає затвердження регіональних програм економічного, соціального, культурного розвитку, а також має важливе соціально-економічне значення для її розвитку, може бути винесений для публічного обговорення на будь-якому етапі підготовки шляхом опублікування у друкованих засобах масової інформації або доведення до відома населення в інший спосіб.

71. Рішення про проведення публічного обговорення проекту розпорядження приймає голова райдержадміністрації на підставі пропозиції головного розробника або за власною ініціативою.

Пропозиція щодо проведення публічного обговорення проекту розпорядження голови райдержадміністрації повинна містити обґрунтування необхідності обговорення та інформацію про джерела фінансування його проведення, стислий зміст, мету та очікувані результати прийняття розпорядження.

Пропозиція підписується головним розробником та візується керівниками зацікавлених структурних підрозділів райдержадміністрації чи її апарату або іншими органами.

До пропозиції додаються проект розпорядження голови райдержадміністрації, завізований керівником органу, що є головним розробником, та план проведення публічного обговорення.

У плані проведення публічного обговорення зазначається:

які верстви та групи населення повинні взяти участь в обговоренні;

яких результатів необхідно досягти;

які заходи передбачено здійснити в ході обговорення;

строк проведення обговорення.

Проект розпорядження голови райдержадміністрації, який має ознаки регуляторного акта, оприлюднюється у порядку та у спосіб, передбаченими статтями  9, 12, 13 і 20 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

72. Організація проведення публічного обговорення проекту розпорядження голови райдержадміністрації покладається на головного розробника.

Головний розробник подає  сектору документообігу та контролю апарату райдержадміністрації проект розпорядження голови райдержадміністрації разом з планом проведення публічного обговорення, обґрунтуванням необхідності його прийняття та інформацією про контактні телефони і адресу головного розробника.

Публічне громадське обговорення проекту розпорядження голови райдержадміністрації проводиться відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  3 листопада 2010 р. № 996 (зі змінами).

73. Пропозиції та зауваження, що надійшли у процесі публічного обговорення проекту розпорядження голови райдержадміністрації, розглядаються головним розробником, узагальнюються та враховуються під час доопрацювання проекту.

Доопрацювання проекту розпорядження голови райдержадміністрації за результатами обговорення може бути підставою для звернення головного розробника щодо продовження строку внесення такого проекту до райдержадміністрації.

Взаємовідносини райдержадміністрації з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування

74. Взаємовідносини райдержадміністрації з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, комунальними установами, переданими райдержадміністрації в управління, здійснюються в установленому    законами порядку з метою забезпечення належного виконання покладених на   райдержадміністрацію завдань.

Контроль за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади здійснюється у встановленому законодавством порядку.

75. Райдержадміністрація готує та подає зауваження і пропозиції з питань розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць до проектів актів законодавства, які розробляються іншими органами.

З метою врахування громадської думки щодо проекту акта законодавства з питань розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці, що надійшов від інших державних органів для погодження райдержадміністрацією, може бути проведене його громадське обговорення.

76. Проект акта райдержадміністрації подається  облдержадміністрації райдержадміністрацією відповідно до встановлених Регламентом  облдержадміністрації вимог.

Проект акта обласної державної адміністрації подається на розгляд райдержадміністрації структурними підрозділами райдержадміністрації чи її апарату або іншими органами та розглядається в установленому Регламентом порядку.

Під час розгляду, поданого райдержадміністрацією проекту акта обласної державної адміністрації, голова районної державної адміністрації має право брати участь у засіданні облдержадміністрації з правом дорадчого голосу.

77. Голова райдержадміністрації погоджує рішення про визначення  пріоритетів та плани роботи територіальних органів центральних органів  виконавчої влади, у тому числі структурних підрозділів територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, що забезпечують реалізацію повноважень інших центральних органів виконавчої влади   (крім рішень про визначення пріоритетів та планів роботи територіальних   органів МВС, Антимонопольного комітету, Держстату, Держфінінспекції в разі  їх утворення). У разі ненадання у встановлений територіальними органами  центральних органів виконавчої влади строк пропозицій, такі рішення та плани роботи вважаються погодженими.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора