A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Полтавська Районна Державна Адміністрація
Полтавська область, Полтавський район

Громадські обговорення

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯПРОЕКТА МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ:

«Детальний план території земельних ділянок, розташованих за межами населеного пункту с. Більськ в адміністративних межах Котелевської територіальної громади Полтавського району Полтавської області з метою розміщення об’єктів будівництва»

 1. ЗАМОВНИК СЕО

Замовником проекту є Полтавська районна державна адміністрація Полтавської області.

Юридична адреса: Полтавська обл., с. Мачухи, вул.Історична,1 (фактична адреса: Полтавська обл. м. Полтава, вул. Шевченка, 5).

 1. ВИД ТА ОСНОВНІ ЦІЛІ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ, ЙОГО ЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ ДОКУМЕНТАМИ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ.

Детальний план є містобудівною документацією місцевого рівня, що визначає планувальну організацію та розвиток території.

Детальний план території земельних ділянок, розташованих за межами населеного пункту с. Більськ в адміністративних межах Котелевської територіальної громади Полтавського району Полтавської області з метою розміщення об’єктів будівництва, розробляється з метою визначення територіального розвитку на проектний період з урахуванням перспектив, обґрунтованих раціональним використанням територіальних та природних ресурсів, а також з метою оптимальної функціональної організації простору, яка має забезпечувати стійкий розвиток території.

Детальний план території передбачає:

– визначення майбутніх потреб переважних напрямів використання території;

– урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування забудови та іншого використання територій;

– обґрунтування черговості й пріоритетності забудови та іншого використання територій;

–визначення містобудівних заходів щодо поліпшення екологічного та санітарно-гігієнічного стану;

– визначення територій, що мають будівельні, санітарно-гігієнічні, природоохоронні та інші обмеження їх використання.

При розробці«Детального плану території земельних ділянок, розташованих за межами населеного пункту с. Більськ в адміністративних межах Котелевської територіальної громади Полтавського району Полтавської області з метою розміщення об’єктів будівництва», враховується:Схема планування території Полтавської області,генеральний план с.Більськ, що розташоване поруч,стратегії та програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідної території, програми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об’єктів культурної спадщини та пам’яток археології, чинна містобудівна документація на місцевому рівні та проектна документація, інформація містобудівного, земельного та інших кадастрів, заяви щодо забудови та іншого використання території.

 1. ЯКОЮ МІРОЮ ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ВИЗНАЧАЄ УМОВИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ АБО ОБ’ЄКТІВ, ЩОДО ЯКИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ ПЕРЕДБАЧЕНО ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ (У ТОМУ ЧИСЛІ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РОЗМІРУ, ПОТУЖНОСТІ АБО РОЗМІЩЕННЯ РЕСУРСІВ).

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Згідно з Законом України «Про оцінку впливу на довкілля об’єкт детального планування відноситься до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягає оцінці впливу на довкілля. Зокрема проект передбачає потужності для вирощування великої рогатої худоби 2000 – 2500 місць.

Детальний план розробляється з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації частини території призначеної для комплексної забудови та підлягає стратегічній екологічній оцінці.

 1. ЙМОВІРНІ НАСЛІДКИ:

При розробці ДПТ враховані ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова території», Державні санітарні норми, витримані зонисанітарної охорони газопроводу низького тиску, повітряних ліній електропередач, водопроводу, самопливної каналізації, санітарно-захисна зона від локальних очисних споруд.

а) для довкілля, у тому числі для населення:

для довкілля:

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування, зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля:

- ґрунти;

- атмосферне повітря: водні ресурси:

- стан фауни, флори, біорізноманіття, землі;

- кліматичні фактори;

у тому числі для здоров’я населення:

Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонується відповідно до детального плану території, на здоров’я населення.

6) для територій з природоохоронним статусом:

Ділянка, що розглядається, не відноситься до земель що мають природоохоронний статус. Територія ДПТ також не межує з територіями, що мають природоохоронний статус. Розміщення об’єктів проектування на вказаній території не пошкодять існуючого ландшафту, так як будуть витримані всі вимоги нормативних документів, пов’язаних з плануванням та забудовою населених пунктів.

в) Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Транскордонний плив відсутній.

 1. ВИПРАВДАНІ АЛЬТЕРНАТИВИ, ЯКІ НЕОБХІДНО РОЗГЛЯНУТИ,У ТОМУ ЧИСЛІ ЯКЩО ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ НЕ БУДЕ ЗАТВЕРДЖЕНО.

З метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків під час СЕО «Детальний план території земельних ділянок, розташованих за межами населеного пункту с. Більськ в адміністративних межах Котелевської територіальної громади Полтавського району Полтавської області з метою розміщення об’єктів будівництва», передбачається розглянути «Нульовий сценарій», без впровадження проектних змін.

Альтернатива 1:«Нульовий сценарій» – тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження зазначеного документа державного планування.

Альтернативи іншого характеру відсутні з огляду на необхідність провадження даної планованої діяльності. У разі незатвердження документа державного планування та відмови від реалізації будівництва об’єктів, що проектуються, створюються перешкодить пришвидшенню розвитку економіки населеного пункту.

 1. ДОСЛІДЖЕННЯ, ЯКІ НЕОБХІДНО ПРОВЕСТИ, МЕТОДИ І КРИТЕРІЇ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАТИМУТЬСЯ ПІД ЧАС СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ.

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

При здійсненні стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні і формалізовані методи прогнозування.Для підготовки звіту СЕО необхідно використовувати наступну інформацію:доповіді про стан довкілля;статистичну інформацію;інформацію, яка включена в інші акти законодавства, які мають відношення до проекту ДДП, дані моніторингу стану довкілля;інша доступна інформація.

 1. ЗАХОДИ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ РОЗГЛЯНУТИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ, ЗМЕНШЕННЯ ТА ПОМ’ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ.

Стратегічною екологічною оцінкою передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами.

Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при розміщенні, проектуванні, будівництві, введенні в експлуатацію, експлуатації, консервації, споруд та інших об’єктів.

Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;

д) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;

є) здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами.

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на здоров’я населення. При здійсненні планованої діяльності у відповідності до вимог статті 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров’я населення шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів будуть розглядатися:

– відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами;

– заходи радіаційної безпеки, відповідних санітарних правил;

– заходи встановлені нормами, іншими актами законодавства, що містять вимоги радіаційної безпеки.

 1. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ.

Відповідно до вимог Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» - ст. 11, п. 2.

ОРГАН, ДО ЯКОГО ПОДАЮТЬСЯ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ, ТА СТРОКИ ЇХ ПОДАННЯ.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документа державного планування проекта містобудівної документації «Детальний план території земельних ділянок, розташованих за межами населеного пункту с. Більськ в адміністративних межах Котелевської територіальної громади Полтавського району Полтавської області з метою розміщення об’єктів будівництва»подаються до: Полтавської районної державної адміністрації, за адресою: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Шевченка, 5.

Строки подання

15 діб з дня оприлюднення повідомлення на офіційному сайті Полтавської районної державної адміністрації, електронний ресурс, адреса посилання:https://poltava-rda.gov.ua/gromadske-obgovorennya (в розділі «Для громадян»/ «Громадські обговорення»), а також на офіційному сайті Котелевської селищної ради, за посиланням https://kotelevska-gromada.gov.ua (в розділі Оголошення) «Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документа державного планування проекта містобудівної документації «Детальний план території земельних ділянок, розташованих за межами населеного пункту с. Більськ в адміністративних межах Котелевської територіальної громади Полтавського району Полтавської області з метою розміщення об’єктів будівництва»»(відповідно до пп/5,6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»), дата оприлюднення 22.09.2021.

додаток

 

 

 

 

До уваги мешканців Полтавського району!

20.09.2021р.о 13 год. 00 хв. в малій залі Полтавської районної ради за адресою: м.Полтава, вул. Шевченка, 5 відбудуться громадські слухання містобудівної документації «Звіту про стратегічну екологічну оцінку документа державного планування «Детальний план території «Аеропорту-Полтава» по об'єкту «Реконструкція аеродромного комплексу Полтавського обласного комунального підприємства «Аеропорт-Полтава» за адресою: вул. Київська, с.Супрунівка Полтавського району Полтавської області».

Вхід вільний.

З 10.09.2021 року з матеріалами звіту можливо ознайомитися в каб. 15 по вул. Шевченка, 5 в м. Полтава та на офіційному веб-сайті Полтавської районної державної адміністрації, адреса посилання: https://poltava-rda.gov.ua/gromadske-obgovorennya-21-59-58-02-12-2020/  (в розділі «Для громадян»/ «Громадські обговорення»).

До 06.10.2021 року всі пропозиції і зауваження приймаються за адресоюм.Полтава, вул. Шевченка, 5 або на електронну пошту polt_rda@adm-pl.gov.ua

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ ДО ДОКУМЕНТУ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ МІСЦЕВОГО РІВНЯ

 

«Детальний план території «Аеропорту-Полтава» по об'єкту «Реконструкціяаеродромного комплексу Полтавськогообласногокомунальногопідприємства «Аеропорт-Полтава» за адресою: вул. Київська, с. СупрунівкаПолтавського району Полтавськоїобласті»

 

 1. Повна назва документа державного планування: «Детальний план території «Аеропорту-Полтава» по об'єкту «Реконструкція аеродромного комплексу Полтавського обласного комунального підприємства «Аеропорт-Полтава» за адресою: вул. Київська, с. Супрунівка Полтавського району Полтавської області».Розпорядження №222 Полтавської районної державної адміністрації Полтавської області, від 11 травня 2021 року «Про розробку детального плану» та Розпорядження № 470 Полтавської районної державної адміністрації Полтавської області, від 23 липня 2021 року «Про внесення змін до розпорядження голови Полтавської райдержадміністрації від 11.05.2021 №222». У відповідності до ст.1.3 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», детальний план території (ДПТ) - містобудівна документація, що визначає планувальну організацію та розвиток території. Проектом дана оцінка існуючого стану території. що розглядається, та передбачені : основні принципи планування території, її функціональне використання, інженерне забезпечення, організація транспортного та пішохідного руху з розміщенням місць паркування, а також комплексний благоустрій.
 2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:Відповідно до статті 19 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”: орган місцевого самоврядування.     
 3. Передбачувальна процедура громадського обговорення, в тому числі:

а) дата початку та строки здійснення процедури: дата подання Заяви про визначення обсягу стратегичної екологічної оцінки і оприлюднення її шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Полтавської районної державної адміністрації, адреса посилання: https://poltava-rda.gov.ua/gromadske-obgovorennya-21-59-58-02-12-2020/(в розділі «Для громадян»/ «Громадські обговорення») – 13.08.2021 року; Дата подання Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування  та Звіту про стратегічну екологічну оцінку та розміщення на офіційному веб-сайті Полтавської районної державної адміністрації, електронний ресурс, адреса посилання:  https://poltava-rda.gov.ua/gromadske-obgovorennya-21-59-58-02-12-2020/ (в розділі «Для громадян»/ «Громадські обговорення»), – 06.09.2021року. Публікація повідомлення в газеті «Вісті» та в газеті «Зоря Полтавщини». Строк громадського обговорення Звіту про стратегічну екологічну оцінку становить 30 днів з дня оприлюднення повідомлення на офіційному веб-сайті Полтавської районної державної адміністрації.

б) способи участі громадськості – надання письмових зауважень і пропозицій;

в) проведення громадських слухань не заплановано;

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування – Полтавська районна державна адміністрація, за адресою: Полтавська обл., м. Полтава вул. Шевченка, 5 каб. 15.

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції – Полтавська районна державна адміністрація, за адресою: Полтавська обл., м. Полтава вул. Шевченка, 5. Строки подання зауважень і пропозицій – до 06.10.2021.

д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування: Полтавська районна державна адміністрація, Полтавська обл., м. Полтава вул. Шевченка, 5 каб. 15.; Департамент екології та природних ресурсів Полтавської облдержадміністрації (www.eko.adm-pl.gov.ua).

4) необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування – немає необхідності.

додаток

додаток

 

 

Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості проекту містобудівної документації

«Детального плану території «Аеропорту-Полтава» по об’єкту «Реконструкція аеродромного комплексу Полтавського обласного комунального підприємства «Аеропорт-Полтава» за адресою: вул.Київська, с. Супрунівка Полтавського району Полтавської області»

З метою врахування громадських інтересів та у зв’язку з розробленням містобудівної документації, відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про основи містобудування», Закону України «Про планування і забудову територій», Закону України «Про архітектурну діяльність», постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 року № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», Полтавська районна державна адміністрація повідомляє про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості проекту містобудівної документації«Детального плану території «Аеропорту-Полтава» по об’єкту «Реконструкція аеродромного комплексу Полтавського обласного комунального підприємства «Аеропорт-Полтава» за адресою: вул. Київська, с.Супрунівка Полтавського району Полтавської області».

Замовник проекту:Полтавська районна державна адміністрація.

Розробник проекту: КП «Планування і забудова територій Полтавського району та здійснення архбудконтролю».

Підставою для розроблення є Розпорядження №222 Полтавської районної державної адміністрації Полтавської області, від 11травня 2021 року «Про розробку детального плану», Розпорядження № 470 Полтавської районної державної адміністрації Полтавської області, від 23 липня 2021 року «Про внесення змін до розпорядження голови Полтавської райдержадміністрації від 11.05.2021 №222» та Розпорядження № 499 Полтавської районної державної адміністрації Полтавської області, від 13 серпня 2021 року «Про внесення змін до розпорядження голови Полтавської райдержадміністрації від 23.07.2021 №470».

З проектом Детального плану території можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Полтавської районної державної адміністрації, електронний ресурс, адреса посилання: https://poltava-rda.gov.ua/gromadske-obgovorennya (в розділі «Для громадян»/ «Громадські обговорення») в строки: з 13.08.2021 року по 13.09.2021 року.

Адреса за якою можуть надсилатися пропозиції: Полтавська районна державна адміністрація, Полтавська обл., с. Мачухи, вул.Історична,1

Розгляд пропозицій буде здійснюватися в термін з 13.08.2021 року по 13.09.2021 року.

Громадські слухання будуть проведені10.09.2021р.о 10 год. 00 хв. в конференц-залі Полтавської районної державної адміністрації, за адресою: м.Полтава, вул. Шевченка, 5 .

Заплановані інформаційні заходи: прилюдне онлайнекспонування на офіційному сайті Полтавської районної державної адміністрації та презентація проекту під час проведення громадських слухань.

додаток

 

 

 

Повідомлення про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту документу державного планування:

«Детальний план території «Аеропорту-Полтава» по об’єкту «Реконструкція аеродромного комплексу Полтавського обласного комунального підприємства «Аеропорт-Полтава» за адресою: вул.Київська, с. Супрунівка Полтавського району Полтавської області».

 

З метою врахування громадських інтересів при визначенні обсягу стратегічної екологічної оцінки документу державного планування місцевого рівня, а саме: «Детальний план території «Аеропорту-Полтава» по об’єкту «Реконструкція аеродромного комплексу Полтавського обласного комунального підприємства «Аеропорт-Полтава» за адресою: вул. Київська, с. Супрунівка Полтавського району Полтавської області»” відповідно до Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, ст. 10 та 12 Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку”, Полтавська районна державна адміністрація Полтавської області  повідомляє про початок та терміни громадського обговорення для визначенні обсягів стратегічної екологічної оцінки зазначеного документу державного планування.

З матеріалами щодо обсягів стратегічної екологічної оцінки документу державного планування («Детальний план території «Аеропорту-Полтава» по об’єкту «Реконструкція аеродромного комплексу Полтавського обласного комунального підприємства «Аеропорт-Полтава» за адресою: вул. Київська, с. Супрунівка Полтавського району Полтавської області») можна ознайомитися на офіційному сайті Полтавської районної державної адміністрації, https://poltava-rda.gov.ua/gromadske-obgovorennya (в розділі «Для громадян»/ «Громадські обговорення») та за адресою: м. Полтава вул. Шевченка, 5 каб. 15. Зауваження та пропозиції приймаються також за електроноюадресою: polt_rda@adm-pl.gov.ua.

Строк завершення громадських обговорень (включно) — 23.08.2021 р.

Додаток

Детальний план території земельних ділянок, розташованих за межами населеного пункту с. Більськ в адміністративних межах Котелевської територіальної громади Полтавського району Полтавської області з метою розміщення об’єктів будівництва

Детальний план території земельних ділянок, розташованих за межами населеного пункту с. Більськ в адміністративних межах Котелевської територіальної громади Полтавського району Полтавської області з метою розміщення об’єктів будівництва

11:45 22.11.2021

Оголошення про проходження громадських слухань «Детального плану території земельних ділянок орієнтовною загальною площею 11.24га з кадастровими номерами 5324085200:00:007:0049, 5324085200:00:007:0032, 5324085200:00:007:0022, 5324085200:00:007:0023 я

Для обговорення громаді надається містобудівна документація «Детальний план території земельних ділянок орієнтовною загальною площею 11.24га з кадастровими номерами 5324085200:00:007:0049, 5324085200:00:007:0032, 5324085200:00:007:0022, 5324085200:00:007:0023 які розташовані на території Полтавської міської територіальної громади Полтавського району Полтавської області для розміщення адміністративно-складського комплексу» розроблений напідставі розпорядження Полтавської районної державної адміністрації Полтавської області «Про розробку детального плану» №211 від 11 травня 2021р. Розробник - ФОП Кіріченко А.А.

15:08 13.07.2021

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора